XIII. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd


O konferenci


Konference je určena především studentkám a studentům doktorských studijních programů humanitního zaměření, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovnicím a pracovníkům.

Na základě jednotlivých přihlášek jsou vytvořeny tematické sekce, v nichž přednesou účastnice a účastníci konference své příspěvky. Po každém vystoupení bude následovat prostor pro odborné dotazy.

Příspěvky zaslané v písemné formě po skončení konference následně projdou anonymním recenzním řízením a budou-li kladně posouzeny, budou publikovány v elektronickém sborníku příspěvků.

Autorům nejlepších příspěvků v každé kategorii bude nabídnuta možnost publikování jejich textů v recenzovaném časopise Civilia, který je zařazen do seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a v databázi ERIH a EBSCO. O doporučení k publikování v časopise rozhoduje vědecký výbor konference a recenzent textu.

Článek nemůže být publikován zároveň ve sborníku a časopise.


Tematické vymezení konference


Vítány jsou příspěvky, které akcentují ústřední téma konference – Kompetenční rámec absolventů učitelství a jeho odraz v humanitních oborech – a analyzují vybranou problematiku zejména v následujících společenskovědních disciplínách: politologie, ekonomie, filozofie, etika, religionistika, historie, sociologie, psychologie, didaktiky společenských věd, popř. obecné didaktiky.

Termíny a organizace


Důležité termíny


Zaslání přihlášky do 1. 9. 2024
Vyrozumění o (ne)přijetí příspěvk do 8. 9. 2024
Termín konání konference 19. 9. 2024
Odeslání písemné verze příspěvků do 30. 9. 2024
Recenzní řízení 1.–31. 10. 2024
Odeslání upravených verzí příspěvků do 15. 11. 2024
Publikační výstupy do 28. 2. 2025

Organizace


Konferenci pořádá Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s University of Pécs , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie , Akademii Ignatianum w Krakowie  a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity .

University of Pécs logo
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie logo
Akademia Ignatianum w Krakowie logo
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity logo


Mezinárodní vědecký výbor konference


 • prof. PhDr. František Mezihorák, CSc, Dr. h. c. (PdF UP)
 • prof. dr hab. Krzysztof Łabędź (IU Krakov)
 • prof. dr hab. Małgorzata Świder (UKEN Krakov)
 • doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. (Cevro Institut)
 • doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (PdF UP)
 • doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (PdF OSU)
 • doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (PdF UP)
 • Dr. habil. Zsolt Nemeskéri (FoCSEaRD University of Pécs)
 • Dr. habil. Zoltán Huszár (FoH University of Pécs)
 • Dr. habil. Péter Várnagy (FoH University of Pécs)
 • Dr. habil. Iván Zádori (FoCSEaRD University of Pécs)
 • PhDr. Jan Jirků, Ph.D. (FSV UK)
 • PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. (PdF UP)
 • PhDr. Daša Nováčiková, Ph.D. (FF UKF Nitra)
 • Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. (PdF UP)
 • Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. (PdF UP)

Organizační výbor konference


 • Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. – vedoucí organizačního výboru
 • PhDr. Jan Jirků, Ph.D.
 • PhDr. Daša Nováčiková, Ph.D.
 • Mgr. Lubomír Vojtěch Baar – člen výboru pověřený editací sborníku příspěvků
 • Mgr. Zuzana Cieslarová

Přihláška a šablona příspěvku


Přihlášku na konferenci v českém i anglickém jazyce lze stáhnout ZDE .

Autoři, jejichž příspěvek byl přijat ke konferenci, využijí pro jeho psaní tuto šablonu – ke stažení ZDE .

Pro účastníky


Organizační pokyny


Zájemci o účast na konferenci zašlou spolu s přihláškou anotaci svého příspěvku v českém jazyce. Organizační a vědecký výbor konference následně příspěvek tematicky zařadí do připravovaných sekcí. Pořadatelé konference si vyhrazují právo odmítnout příspěvky, které na základě zaslané anotace nebudou odpovídat tematickému zaměření konference.

Podmínkou pro aktivní vystoupení na konferenci v tematické sekci a případné publikování příspěvku je schválení anotace vědeckým výborem konference a uhrazení konferenčního poplatku. Ten je v letošním roce stanoven na 700 Kč pro účastníky přímo na místě.

Poplatek je třeba uhradit hotově v den konání konference při prezenci. Bezhotovostní úhrada poplatku je možná pouze po dohodě s organizačním výborem konference, který zašle údaje k platbě. Poplatek v jiné měně než v českých korunách musí být řešen s organizačním výborem konference předem.

Konference se koná v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 779 00 Olomouc. Bližší informace budou zaslány účastníkům po registraci přihlášky.

Bude dán prostor přihlášeným účastníkům podle vypracovaného programu a v sekcích, v nichž budou účastnící zařazeni. Garantovaná délka aktivního vystoupení na konferenci bude 10 minut pro každého účastníka. K dispozici bude dataprojektor a počítač.

Přihlášku vyplňujte ZDE  do 1. 9. 2024


Pokyny pro vypracování příspěvku


Rozsah příspěvku musí být 5–15 normostran formátu A4 včetně poznámkového aparátu a seznamu použité literatury. Příspěvek musí dále obsahovat informace o autorovi, kontaktní údaje, anotaci (stručný abstrakt příspěvku) v českém i anglickém jazyce, klíčová slova v českém i anglickém jazyce. Autoři musí dodržovat citační normu APA 7th.

Autoři textu jsou povinni přesně dodržovat šablonu pro tvorbu příspěvků, která je zveřejněna na webu konferenceksv.upol.cz . Správné formální náležitosti textů jsou důležitým kritériem při recenzním řízení. Vypracované příspěvky zasílají autoři po skončení konference (do 30. 9. 2024) na e-mail:  lubomirvojtech.baar01@upol.cz.


Stravování


Stravování si každý účastník zajišťuje individuálně. V přízemí fakulty funguje bistro FRESH UP, kde je možné pořídit drobné občerstvení (viz odkaz ZDE ).

Program


Program konference bude zveřejněn v září 2024.

Program konference ročníku 2022 lze stáhnout ZDE .

Archiv


Kontakty


 Adresa a místo konání:
Katedra společenských věd
Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc