IX. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd


O konferenci


Konference je určena především doktorských studijních programů humanitního zaměření, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům.

Na základě jednotlivých přihlášek jsou vytvořeny tematické sekce, v nichž přednesou účastníci konference své příspěvky. Po každém vystoupení bude následovat prostor pro odborné dotazy. Příspěvky následně projdou anonymním recenzním řízením a budou-li kladně posouzeny, budou publikovány v elektronickém sborníku příspěvků.

Autorům nejlepších příspěvků v každé kategorii bude nabídnuta možnost publikování jejich textů v recenzovaném časopise Civilia, který je zařazen do seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a v databázi ERIH. O doporučení k publikování v časopise rozhoduje vědecký výbor konference a recenzent textu. Článek nemůže být publikován zároveň ve sborníku a časopise.


Tematické vymezení konference


Vítány jsou příspěvky, které analyzují vybranou problematiku zejména v těchto společenskovědních disciplínách: politologie, ekonomie, filozofie, etika, religionistika, historie, sociologie, psychologie, didaktiky společenských věd.

Termíny a organizace


Důležité termíny (aktualizováno 21. března 2020)


Zaslání přihlášky do 19. srpna 2020
Termín konání konference 16. září 2020
Odeslání písemné verze příspěvků do 30. září 2020
Recenzní řízení 1. října - 20. října 2020
Odeslání upravených verzí příspěvků do 31. října 2020
Publikační výstupy do 31. ledna 2021

Organizace


Konferenci pořádá Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou doc. PhDr. Hany Marešové, Ph.D., MBA prorektorky pro strategické plánování a kvalitu UP v Olomouci ve spolupráci s University of Pécs , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie , Akademii Ignatianum w Krakowie , Trenčínskou univerzitou Alexandra Dubčeka  a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity .

University of Pécs logo
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie logo
Akademia Ignatianum w Krakowie logo
Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka logo
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity logo


Mezinárodní vědecký výbor konference


 • prof. PhDr. František Mezihorák, CSc, Dr. h. c. (PdF UP)
 • prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVŠ UK v Bratislavě)
 • prof. dr hab. Krzysztof Łabędź (AI Krakov)
 • prof. dr hab. Małgorzata Świder (UO Opole)
 • doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (PdF UP)
 • doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. (PdF OSU)
 • doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (PdF OSU)
 • doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TU AD v Trenčíně)
 • Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. (PdF UP)
 • PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. (PdF UP)
 • Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. (PdF UP)
 • Dr. habil. Péter Várnagy (FoH UoP)
 • Dr. habil. Zoltán Huszár (FoH UoP)
 • Dr. habil. Iván Zádori (FoCSEaRD UoP)
 • Dr. habil. Zsolt Nemeskéri (FoCSEaRD UoP)
 • Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. (MUP, FF UJEP)

Organizační výbor konference


 • Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. (předseda organizačního výboru)
 • PhDr. Jan Jirků, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Cibulková

Přihláška


Přihlášku na konferenci v českém jazyce lze stáhnout ZDE .

The conference application in English can be downloaded HERE .

Pro účastníky


Organizační pokyny


Zájemci o účast na konferenci zašlou spolu s přihláškou anotaci svého příspěvku v českém jazyce. Organizační a vědecký výbor konference následně příspěvek tematicky zařadí do připravovaných sekcí. Pořadatelé konference si vyhrazují právo odmítnout příspěvky, které na základě zaslané anotace nebudou odpovídat tematickému zaměření konference.

Podmínkou pro aktivní vystoupení na konferenci v tematické sekci a případné publikování příspěvku je uhrazení konferenčního poplatku. Ten je v letošním roce stanoven na 700 Kč a je třeba jej uhradit v den konání konference při prezenci. Konferenční poplatek není možné uhradit v jiné měně než v českých korunách.

Po zahájení konference vystoupí se svými příspěvky pozvaní odborníci z ČR, Polska i Maďarska. Následně bude dán prostor přihlášeným účastníkům. Garantovaná délka aktivního vystoupení na konferenci bude 10 minut pro každého účastníka. K dispozici bude dataprojektor, počítač a další technické vybavení.

Konference se koná v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 774 41 Olomouc.

Bližší informace budou zaslány účastníkům po registraci přihlášky. Vyplněnou přihlášku zasílejte do stanoveného data elektronicky na:  ksv.upol@seznam.cz.


Pokyny pro vypracování příspěvku


Rozsah příspěvku musí být 5–15 normostran formátu A4 včetně poznámkového aparátu a seznamu použité literatury. Příspěvek musí dále obsahovat informace o autorovi, kontaktní údaje, anotaci (stručný abstrakt příspěvku) v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém i anglickém jazyce. Autor musí dodržovat citační normu ČSN ISO 690 a ČSN ISO690-2. Autor textu je povinen přesně dodržovat šablonu pro tvorbu příspěvků, která mu bude zaslána po registraci přihlášky. Správné formální náležitosti textů jsou důležitým kritériem při recenzním řízení.


Stravování


Konferenční poplatek nezahrnuje oběd, který si účastníci hradí individuálně. Organizátoři nabízejí možnost zajistit oběd v restauraci Goliáš (cca 10 minut od fakulty, doprovod bude zajištěn). Cena speciálního obědového menu je 100 Kč. Tento poplatek bude vybírán zvlášť u prezence. Oběd bude přichystán pro všechny účastníky, kteří požádali o zajištění stravování v přihlášce.

Program


Program konference z ročníku 2020 lze stáhnout ZDE .

Archiv


Kontakty


 Adresa a místo konání:
Katedra společenských věd
Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc